Informace o zpracování osobních údajů

 Advokát poučuje klienta o povinnostech vyplývajících z nařízení EU o zpracování osobních údajů a poskytuje povinné informace v souvislosti s jejich zpracováním. Klient tomuto rozumí:

a)        Identifikační a kontaktní údaje na správce Vašich osobních údajů:Mgr. Miroslava Zápotočná, LL.M., advokát, IČ: 86879057, sídlo: Chlumova 1a, 586 01 Jihlava, e-mail zapotocna@advokacielidem.cz, tel. 721 879 844.

b)         Účel zpracování a zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pro účely poskytování právních služeb a poradenství Vaší osobě, konkrétně pak jsou Vaše osobní údaje zpracovávány zejména pro účely – poskytování poradenství, kontaktování Vaší osoby, jednání před dalšímu subjekty, zastoupení v řízení, apod. Současně se jedná o zákonný důvod zpracování Vašich osobních údajů dle GDPR – splnění právní povinnosti, jež se na správce vztahuje, tj. zejména archivace Vašich osobních údajů.

c)        Kategorie zpracovávaných osobních údajů: Kategorie osobních údajů, které o Vaší osobě zpracovávám, jsou zejména jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo.

d)        Kategorie příjemců Vašich osobních údajů: Vaše osobní údaje mohou být dále dle povahy a účelu úkonů činěných při poskytování právních služeb poskytovány subjektům státní správy, exekutorům, rozhodcům, Vašim věřitelům, dlužníkům, insolvenčním správcům, daňovému poradci, mzdové účetní, správci sítě, programátorům, společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain Wiev, CA 94043, United States of America, zájmovému sdružení SOLUS, sídlem Praha 4, Antala Staška 510/38, PSČ: 140 00, společnosti Sokordia s.r.o., sídlem Brno, Antonínská 18, PSČ: 602 00, IČ: 291 90 088, společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, IČ: 262 12 242, sídlem Praha, Na Vítězné pláni 1719/4, PSČ: 140 00.

e)        Doba uchování osobních údajů: Vaše osobní údaje budou uchovávány po dobu poskytování právního poradenství, trvání či trvání smlouvy o právní službě a sále 5 let po ukončení z důvodu archivace.

f)         Práva subjektu ochrany osobních údajů: Jako subjekt osobních údajů máte právo na to být informován, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme a k jakému účelu. Dále jako subjekt ochrany osobních údajů máte právo[1] přístup k osobním údajům, právo na opravu, právo na výmaz, omezení zpracování, na přenositelnost, právo vznést námitku, nebýt předměte automatizovaného rozhodnutí a právo podat stížnost dozorovému orgánu.
[1] Dle čl. 15, čl. 16, čl. 17, čl. 18, čl. 20 a čl. 21 GDPR

cs_CZČeština